Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Rekrutacja

Studia niestacjonarne 2007/2008

Oferta kszta?cenia Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

w roku akademickim 2007/2008

studia niestacjonarne

 


 

Stopie? kszta?cenia i czas trwania studiów

Specjalno??

Wydzia?

I

KIERUNEK ADMINISTRACJA (AM)

A

Studia

pierwszego stopnia-licencjackie

6 sem.

Administracja

Prawa i Administracji

tel. 524-64-26

Systemy bezpiecze?stwa publicznego

B

Studia

drugiego stopnia-magisterskie

4 sem.

Administracja

II

KIERUNEK BUDOWNICTWO (BD)

A

Studia

pierwszego stopnia-in?ynierskie

8 sem.

Konstrukcje budowlane i in?ynierskie

Nauk Technicznych

tel. 523-37-75

Budowa i eksploatacja dróg

B

Studia

drugiego stopnia-magisterskie

3 sem.

Budownictwo i konstrukcje in?ynierskie

III

KIERUNEK DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPO?ECZNA (DK)

A

Studia
pierwszego stopnia–licencjackie

6 sem.

Dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna

Humanistyczny

tel. 524-63-28

B

Studia

drugiego stopnia-magisterskie

4 sem.

Dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna

IV

KIERUNEK EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA (TI)

A

Studia
pierwszego stopnia–in?ynierskie

7 sem.

Edukacja techniczno-informatyczna

Nauk Technicznych

tel. 523-36-23

B

Studia

drugiego stopnia-magisterskie

3 sem.

Edukacja techniczno-informatyczna

V

KIERUNEK EKONOMIA (EK)

A

Studia

 pierwszego stopnia–licencjackie

6 sem.

Ekonomia przedsi?biorstwa

Nauk Ekonomicznych

tel. 523-44-46

B

Studia

drugiego stopnia-magisterskie

4 sem.

Ekonomia mened?erska

Ekonomika gospodarki ?ywno?ciowej

Integracja europejska i rozwój regionalny

Rynki finansowe i rachunkowo??

VI

KIERUNEK FILOLOGIA (FL)

A

Studia

drugiego stopnia-magisterskie

4 sem.

Filologia angielska

Humanistyczny

tel. 524-63-28

Filologia germa?ska

Filologia rosyjska

VII

KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA (FP)

A

Studia

pierwszego stopnia–licencjackie

6 sem.

Informacja naukowa i bibliologia

Humanistyczny

tel. 524-63-28

B

Studia

drugiego stopnia-magisterskie

4 sem.

Filologia polska

VIII

KIERUNEK GEODEZJA I KARTOGRAFIA (GK)

A

Studia
pierwszego stopnia-in?ynierskie

8 sem.

Geodezja i geoinformatyka

Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

tel. 523-39-77

Geodezja i szacowanie nieruchomo?ci

B

Studia

drugiego stopnia-magisterskie

3 sem.

Geodezja i szacowanie nieruchomo?ci

IX

KIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA (GP)

A

Studia

pierwszego stopnia-in?ynierskie

7 sem.

Gospodarka przestrzenna

Geodezji i Gospodarki Przestrzennej tel. 523-39-77

B

Studia

drugiego stopnia-magisterskie

3 sem.

Zarz?dzanie nieruchomo?ciami

 

 

 

 

X

KIERUNEK HISTORIA (HT)

A

Studia

pierwszego stopnia–licencjackie

6 sem.

Historia

Humanistyczny

tel. 524-63-28

B

Studia

drugiego stopnia-magisterskie

4 sem.

Historia

XI

KIERUNEK INFORMATYKA (IF)

A

Studia

pierwszego stopnia-in?ynierskie

7 sem.

In?ynieria systemów informatycznych

Matematyki i Informatyki tel. 535-20-11

Informatyka ogólna

B

Studia

drugiego stopnia-magisterskie

4 sem.

Techniki multimedialne

Projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych

XII

KIERUNEK MATEMATYKA (MT)

A

Studia

drugiego stopnia-magisterskie

4 sem.

Matematyka ogólna

Matematyki i Informatyki tel. 535-20-11

XIII

KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (MM)

A

Studia
pierwszego stopnia-in?ynierskie

8 sem.

Mechanika i budowa maszyn

Nauk Technicznych

tel. 523-36-23

B

Studia

drugiego stopnia-magisterskie

3 sem.

Eksploatacja i diagnostyka pojazdów

i maszyn

XIV

KIERUNEK OCHRONA ?RODOWISKA (KS)

A

Studia
pierwszego stopnia-in?ynierskie

7 sem.

Kszta?towanie ?rodowiska

Kszta?towania ?rodowiska
i Rolnictwa

tel. 523-34-31

B

Studia

drugiego stopnia-magisterskie

3 sem.

Kszta?towanie i ochrona ?rodowiska

XV

KIERUNEK OCHRONA ?RODOWISKA (OW)

A

Studia
pierwszego stopnia-in?ynierskie

7 sem.

Ochrona ?rodowiska

Ochrony ?rodowiska
i Rybactwa

tel. 523-33-82

B

Studia

drugiego stopnia-magisterskie

3 sem.

In?ynieria ekologiczna

XVI

KIERUNEK PEDAGOGIKA (PG)

A

Studia

pierwszego stopnia-licencjackie

6 sem.

Pedagogika specjalna-oligofrenopedagogika z rehabilitacj?

Nauk Spo?ecznych i Sztuki

tel. 524-62-70

Pedagogika

Pedagogika pracy socjalnej

Wczesna edukacja z kszta?ceniem integracyjnym

B

Studia

drugiego stopnia-magisterskie

4 sem.

Doradztwo zawodowe

Pedagogika

Pedagogika pracy socjalnej

Pedagogika opieku?cza

Wczesna edukacja

XVII

KIERUNEK PIEL?GNIARSTWO (PI)

A

Studia

pierwszego stopnia-licencjackie

4 sem.

Piel?gniarstwo

Biologii tel. 523-44-48

XVIII

KIERUNEK POLITOLOGIA (PL)

A

Studia

pierwszego stopnia-licencjackie

6 sem.

Politologia

Nauk Spo?ecznych i Sztuki

tel. 524-62-70

B

Studia

drugiego stopnia-magisterskie

4 sem.

Mi?dzynarodowe stosunki polityczne i gosp.

Specjalno?? spo?eczno-ustrojowa

XIX

KIERUNEK PRAWO (PR)

A

Studia

jednolite magisterskie

10 sem.

Prawo

Prawa i Administracji

tel. 524-64-26

Prawo europejskie

Prawo europejskie (oferta w j?z. angielskim)

 

 

 

 

XX

KIERUNEK ROLNICTWO (RN)

A

Studia

pierwszego stopnia-in?ynierskie

8 sem.

Rolnictwo europejskie

Kszta?towania ?rodowiska
i Rolnictwa

tel. 523-34-31

B

Studia

drugiego stopnia-magisterskie

3 sem.

Doradztwo rolnicze

Ochrona ro?lin i nasiennictwo

Produkcja ro?linna

Rolnicze surowce energetyczne

XXI

KIERUNEK STOSUNKI MI?DZYNARODOWE (SM)

A

Studia

pierwszego stopnia -licencjackie

6 sem.

Polityka europejska

Humanistyczny

tel. 524-63-28

XXII

KIERUNEK TECHNIKA ROLNICZA I LE?NA (TR)

A

Studia

 pierwszego stopnia-in?ynierskie

8 sem.

Technika rolnicza i le?na

Nauk Technicznych

tel. 523-36-23

B

Studia

drugiego stopnia-magisterskie

3 sem.

Energetyka i odnawialne ?ród?a energii

Mechatronika w rolnictwie

XXIII

KIERUNEK TECHNOLOGIA ?YWNO?CI I ?YWIENIE CZ?OWIEKA (TZ)

A

Studia
pierwszego stopnia-in?ynierskie

8 sem.

Biotechnologia ?ywno?ci

Nauki o ?ywno?ci

tel. 523-34-01

      523-37-10

      523-49-83

Technologia mi?sa

Technologia mleczarska

Technologia produktów ro?linnych

?ywienie cz?owieka

B

Studia

drugiego stopnia-magisterskie

4 sem.

Technologia ?ywno?ci

?ywienie cz?owieka

XXIV

KIERUNEK TOWAROZNAWSTWO (TT)

A

Studia

pierwszego stopnia-in?ynierskie

8 sem.

Jako?? ?ywno?ci

Nauki o ?ywno?ci

tel. 523-34-01, 523-37-10, 523-49-83

Obrót towarem

Hotelarstwo z gastronomi? i turystyk?

XXV

KIERUNEK TOWAROZNAWSTWO (TW)

A

Studia

 pierwszego stopnia-in?ynierskie

7 sem.

Towaroznawstwo w produkcji zwierz?cej

Bioin?ynierii Zwierz?t

tel. 523-36-40

B

Studia

drugiego stopnia-magisterskie

3 sem.

Towaroznawstwo w produkcji zwierz?cej

XXVI

KIERUNEK TEOLOGIA (TL)

A

Studia  jednolite magisterskie

10 sem.

Teologia

Teologii

tel. 523-89-46

B

Pomagisterskie studia licencjackie
– ko?cielne

4 sem.

Teologia

XXVII

KIERUNEK ZARZ?DZANIE (ZM)

A

Studia

 pierwszego stopnia–licencjackie

6 sem.

Zarz?dzanie przedsi?biorstwem

Nauk Ekonomicznych

tel. 523-44-46

B

Studia

drugiego stopnia-magisterskie

4 sem.

Zarz?dzanie inwestycjami i nieruchomo?ciami

Zarz?dzanie zasobami ludzkimi

Zarz?dzanie marketingowe

XXVIII

KIERUNEK ZOOTECHNIKA (ZT)

A

Studia

 pierwszego stopnia-in?ynierskie

8 sem.

Hodowla i u?ytkowanie zwierz?t

Bioin?ynierii Zwierz?t

tel. 523-36-40

Hodowla koni i je?dziectwo

B

Studia

drugiego stopnia-magisterskie

3 sem.

Hodowla i u?ytkowanie zwierz?t

Produkcja mieszanek paszowych i doradztwo ?ywieniowe

Uprawnienia nauczycielskie oraz z zakresu doradztwa zawodowego mo?e uzyska? ka?dy student Uniwersytetu w ramach kszta?cenia w Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego

 

 

 

informacj? wytworzono:

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Irena Koz?owska

data wytworzenia:

14-11-2006 r.

 

 

 

 


Ta strona by?a odwiedzana 2802 razy (w tym z UWM 41 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-11-16
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa